Ungarn <

(MAV)490,950

kukHB IVa 4051 - 4061

Fabriks-Nr provisrische Nummer zum Zwecke der Abnahme bzw. Herkunft kukHB-
Nr.
Verbleib im und nach dem I. WK weiterer Verbleib  
Bp  3110/12 490,951 4051 xx.11.1915> kukHV (Zabrežje-Valjevo), xx.04.1916> Rozsahegy, 26.03.1917> kukHV (Teresva, 11.07.1917> Gyergyóvárhegy, 03.07.1918> Fleimstalbahn) ´18> FS, 4051, ´20> MAR 4", ´28> zurück zur Fleimstalbahn
´29> Klausen
 
Bp  4271/16 490,952 4052 xx.04.1916> Rozsahegy,
´18> ČS.z.p., ´24> ČSD
U 46.001, ´27> U 45.002
xx.03.1939> MÁV, 26.09.1939>  490,033, xx.11.1944> SZD
(Berehovo)
a 1957
Bp  4272/16 490,953 4053 ´16> kukHV (Klausen, 28.02.1917> Fleimstalbahn)    ´18> FS 4053, ´19> zurück nach Klausen, ´21> MAR 5, ´29> zurück nach Klausen  
Bp  4273/16 490,954 4054 xx.04.1916> Rozsahegy, 03.09.1916> MÁV, 12.03.1917> kukHV (Fleimstalbahn),
07.03.1918> Steinbeisbahn 52
´18> SHS  
Bp  4274/16 490,955 4055 19.10.1916> kukHV (Uhnow),
13.04.1918> Steinbeisbahn 53
´18> SHS  
Bp  4275/16 490,956 4056 27.10.1916> kukHV (Uhnow) ´19> PKP 1690, ´42> DRB 99 2563, ´45> DR/o, ´48> DR a 30.11.1955
Bp  4276/16 490,957 4057 ´16> kukHV (Uhnow, 05.03.1918> Maroshéviz, 14.09.1918> Zabrežje-Valjevo) ´19> SHS 12026, ´33> JDŽ 80-006,
Banovići
a 1967
Bp  4277/16 490,958 4058 ´16> kukHV (Uhnow, 02.06.1918> Fleimstalbahn, ´18> Boljevići) ´19> SHS, ´33> JDŽ 81-007, ´47> Banovići, Kakanj  
Bp  3107/12 Grantaler Zf. 6, 
05.10.1914 bis 04.11.1914 Steinbeisbahn 29, 02.12.1915> kukHV 490,959
4059 23.12.1915> Steinbeisbahn 29, 12.10.1916 MÁV, 11.01.1917> Steinbeisbahn 47,
07.05.1918> kukHV
´18> (ČSD), ´21> BVGV 26, 01.01.1923> ČSD,
´24> U 45.001 ´39> MÁV, 26.09.1939>
MÁV 490,032;
xx.11.1944> SZD (Berehovo)
a 1957
Bp  3108/12 Grantaler Zf. 7, 02.12.1915> kukHV
490,960
4060 27.12.1915> Steinbeisbahn 30 ´20> Steinbeisbahn ŠIPAD 33  
Bp  3109/12 Grantaler Zf. 8; 02.12.1915> kukHV
490,961
4061 03.02.1916> Steinbeisbahn 32; ´20> Steinbeisbahn ŠIPAD 39 a vor 1949

55549 P030324; 040302 neuer Satz, 110221