< Österreich

k.k. priv. Österreichische Nordwestbahn (ÖNWB)

1872 - 1909

2. Lokomotiven ab Nr. 101
IVa (>IVb)
Fabriks-Nr.
SNDVB-Nr. bis 1872 Name gem. Schema (ÖNWB)
2)
kkStB-Nummer weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
Hartm 104/58 13 STARKENBACH 101      
Hartm 105/58 14 HOHENELBE > JOHANNA LIEBIG 102      
Hartm 107/58 15 SCHNEEKOPPE 103      
Hartm 108/58 16 RÜBEZAHL > HOHENSTEIN 104 > IVb 133.04   a 14.11.1914
Hartm 109/58 17 ISERKAMM 105 > IVb 133.05 ČSD 311.202, ´27> K 19 II  
Hartm 110/58 18 ARNAU 106 > 129 II      
Hartm 111/58 19 SEMIL 107 > IVb 133.07   a 28.01.1915
Hartm 112/58 20 EISENBROD 108 > IVb 133.08 ČSD a 12.02.1919
Hartm 113/58 21 RICH. HARTMANN 109 > IVb 133.09   a 17.06.1915
Hartm 114/58 22 PAKA 110 > 121 II      
Hartm 115/58 23 FALGENDORF 111 > IVb 133.11 ČSD a 23.10.1924
Hartm 116/58 24 JESCHKEN; ab ´71: RÜBEZAHL 112 > IVb 133.12 ČSD a 29.07.1920
Hartm 117/58 25 LANGENBRUCK 113 > IVb 103 II 133.03 ČSD 311.201 a 03.10.1927
Hartm 119/58 26 LOMNITZ 114      
Hartm 120/58 27 SKALITZ; ab ´67: SCHATZLAR 115      
Hartm 121/58 28 CHRUDIM 116      
Hartm 122/58 29 NACHOD 117 > IVb 102 II 133.02 ČSD a 27.10.1922
Hartm 123/58 30 MÜNCHENGRÄTZ 118 > IVb 101 II 133.01   a 23.06.1914
Hartm 124/58 31 SCHWADOWITZ 119      
Hartm 125/58 32 KÖNIGSHAN 120      
Hartm 126/58 33 BÖSIG 121 > IVb 110 II 133.10   a 27.04.1914
Hartm 127/58 34 TROSKY 122      
Hartm 128/58 35 SICHROW 123      
Hartm 129/58 36 JUNGBUNZLAU 124      
Hartm 130/59 37 GABLONZ 125      
Hartm 131/59 38 TANNWALD 126      
Hartm 132/59 39 REICHENAU 127      
Hartm 133/59 40 GITSCHIN 128      
Hartm 454/70 41 JAMES WATT 129 > IVb 106 II 133.06   a 30.04.1914
Hartm 455/70 42 JACQUARD 130      
Hartm 452/70 43 HUMBOLDT 131      
Hartm 453/70 44 FRIEDRICH LIST 132      
Va
Fabriks-Nr.
ÖNWB-Nr.
bis 1872
  gem. Schema (ÖNWB)
 
kkStB-Nummer weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
SiW   235/69 5   133 35.57   a 14.11.1914
SiW   236/69 6   134 35.58   a 23.06.1914
SiW   237/69 7   135 35.59   a 13.01.1915
Vb
Fabriks-Nr.
ÖNWB-Nr. Name gem. Schema kkStB-Nr. ab 1909 weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
Han   504/71 38 GUERICKE 136 151.01 ČSD 312.201; 05.09.1939> MÁV 351,005; 16.11.1944> DRB; ´45> PKP  
Han   505/71 39 MORSE 137 151.02 ČSD a 16.12.1924
Han   506/71 40 NEGRELLI 138     a bis 1909
Han   507/71 41 FRANCESCONI 139 151.03 ČSD 312.202 a 09.03.1938
Han   508/71 42 FISCHER V. ERLACH 140 151.04 ČSD 312.203 a 29.12.1937
Han   509/71 43 MONTGOLFIER 141 151.05   a 01.01.1918
Han   510/71 44 ETTINGSHAUSEN 142 151.06 ČSD 312.204 a 12.11.1931
Han   511/71 45 LINNÉ 143 151.07 ČSD 312.205, a 19.10.1932,
19.10.1932> K 20 III
 
Han   512/71 46 MOHS 144 151.08 ČSD 312.206 a 08.03.1938
Han   513/71 47 TYCHO DE BRAHE 145 151.09 ČSD 312.207 a 04.01.1927
Han   514/71 48 COBDEN 146 151.10 ČSD 312.208 a 06.03.1938
Han   515/71 49 MARCO POLO 147 151.11 Russland > kkStB > SSSR  
Han   516/71 50 SONNENFELS 148 151.12 ČSD 312.209; 05.09.1939> MÁV 351,006; 04.01.1945> DRB, ´45> DR/o, ´48> DR; 25.02.1950> MÁV  
Han   517/71 51 RITTER 149 151.13   a 26.11.1910
Han   518/71 52 KUEBECK 150 151.14 ČSD a 08.04.1924
Han   519/71 53 SMITH 151 151.15   a 23.12.1916
Han   520/71 54 LAPLACE 152 151.16 ČSD 312.210 a 18.03.1937
Han   521/71 55 SCHINKEL 153 151.17 ČSD 312.211; a 23.05.1938, 
23.05.1938> K 38
a 11.04.1963
Han   522/71 56 COOK 154 151.18 ČSD 312.212; xx.03.1939> MÁV, 26.09.1939> 351,001; 24.11.1944> DRB; ´45> SŽD a xx.11.1948
Han   523/71 57 BUNSEN 155 151.19 ČSD 312.213 a 12.01.1927
Vc
Fabriks-Nr.
ÖNWB-Nr. Name gem. Schema kkStB-Nr. ab 1909 weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
Schw  203/71 58 BEHAIM 156 151.20 ČSD 312.214 a 12.11.1931
Schw  204/71 59 VASCO DA GAMA 157 151.21   a 14.04.1914
Schw  205/71 60 VAN DER NÜLL 158 151.22 ČSD 312.215 a 18.07.1937
Schw  206/71 61 SICCARDSBURG 159 151.23 ČSD 312.216; a 19.10.1932;
19.10.1932> K 28"
 
Schw  207/71 62 REDEN 160 151.24 ČSD 312.217 a 30.11.1925
Schw  208/71 63 BUCH 161 151.25 ČSD 312.218; 18.09.1939> MÁV 351,007; 14.11.1944> DRB; ´45> PKP a 1952
Schw  209/71 64 DAGUERRE 162 151.26 ČSD 312.219 a 10.03.1938
Schw  210/71 65 ERICSON 163 151.27 ČSD 312.220 a 08.10.1928
Schw  211/71 66 STEINHEIL 164 151.28 ČSD 312.221; xx.03.1939> MÁV, 26.09.1939> 351,002; xx.12.1944> DRB; ´45> PKP  
Schw  212/71 67 FULTON 165 151.29 ČSD 312.222 a 12.10.1933
Schw  213/71 68 WATT 166 151.30 ČSD; a 21.11.1924;
´25> K 7
a 1931
Schw  214/71 69 VIGNOLES 167 151.31 PKP a 06.03.1918
Vd
Fabriks-Nr.
ÖNWB-Nr. Name gem. Schema kkStB-Nr. ab 1909 weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
Flor    1/71 70 HUMBOLDT 168 151.32 ČSD a 19.09.1924
Flor    2/71 71 OERESTEDT 169 151.33 ČSD 312.223; a 19.10.1932;
19.10.1932> K 29 II
 
Flor    3/71 72 OHM 170 151.34 ČSD 312.224; a 09.09.1938;
09.09.1938> K 8 II
 
Flor    4/71 73 EULER 171 151.35   a 01.05.1917
Flor    5/71 74 LEGENDRE 172 151.36 ČSD 312.225; a 16.11.1937; 
16.11.1937> K 7 V
a 1938
Flor    6/71 75 HERSCHEL 173 151.37 ČSD 312.226; 15.09.1939> MÁV 351,008; xx.12.1944> DRB; ´45> ČSD a 01.11.1949
Flor    7/71 76 FRAUNHOFER 174 151.38 ČSD 312.227; xx.03.1939> MÁV, 26.09.1939> 351,003, xx.07.1957> 336,003 II a xx.11.1959
Flor    8/71 77 MANIEL 175 151.39 ČSD 312.228; ČMD/BMB a 15.06.1939
Flor    9/71 78 TEGETTHOFF 176     a bis 1909
Flor   10/71 79 BRUCK 177 151.40 ČSD 312.229 a 08.03.1938
Flor   11/71 80 WASHINGTON 178 151.41 ČSD 312.230; 05.09.1939> MÁV 351,009; > SŽD a xx.08.1951
Flor   12/71 81 MAGELHAES 179 151.42   a 17.10.1910
Flor   13/71 82 LAPEYRIÉRE 180 151.43 ČSD 312.231; 27.09.1939> MÁV 351,010; 16.11.1944> DRB; ´45> ČSD a 07.11.1949
Flor   14/71 83 RIENER 181 151.44 ČSD 312.232; xx.03.1939> MÁV, 26.09.1939> 351,004; 09.01.1945> DRB, ´45> DR/w; ´49> DB; 30.07.1952> MÁV a xx.01.1953
Flor   15/71 84 VITRUVIUS 182 151.45 ČSD 312.233 a 05.03.1938
Flor   16/71 85 MONTALAMBERT ´74> PONCELET 183 151.46   a 03.10.1916
Ve
Fabriks-Nr.
ÖNWB-Nr. Name gem. Schema kkStB-Nr. ab 1909 weiterer Verbleib ausgemustert withdrawn
Flor   22/71 86 VAUBAN 184 151.47 ČSD a 03.06.1925
Flor   23/72 87 GOETHE 185 151.48 ČSD 312.234 a 20.12.1932
Flor   24/72 88 LIEBIG 186 151.49 ČSD a 03.06.1925
Flor   25/72 89 ENKE 187     a bis 1909
Flor   26/72 90 PENN 188 151.50 ČSD 312.235 a 10.03.1938
Flor   27/72 91 BRASSEY 189 151.51 ČSD; a 29.07.1920;
´20> K 6
a 1930
Flor   28/72 92 OKEN 190 151.52 ČSD 312.236 a 19.06.1926
Flor   29/72 93 PLINIUS 191 151.53 ČSD 312.237 a 19.06.1926
Flor   30/72   HAIDINGER 192 151.54 ČSD 312.238 a 01.01.1927
Flor   31/72   HANNS GASSER 193 151.55 ČSD 312.239; 18.08.1939> MÁV 351,011 a 27.06.1954
< SNDVB bis 1872
< ÖNWB bis 1872

vorige Seite, Lokomotiven ab Nr. 1 <
nächste Seite, Lokomotiven ab Nr. 201 >

2) 1887 - 1890 wurden 12 Lokomotiven rekonstruiert und als Reihe IVb bezeichnet, weitere 2 Lokomotiven zur Freimachung der Nummerngruppe 101 - 112 umnummeriert.

14405 p080924, 170523