< Straenbahn Ungarn

Straenbahn Budapest
BKVT   Budapesti kzuti vasplya trsasg
BSZKRT 1923 - 1949
FVKV   1949 - 1951
FVV    1951 - 1968
BKV    ab 1968

 

4. Triebwagen 1500 - 1529 (BKVT Type F)

Baudaten

Herkunft BVKT
Type
F

Nummer ab 1923 Verbleib
 
 
Schlick 1897 BKVT 201 1500 UN 09.07.1949> 1600 >
Schlick 1897 BKVT 202 1501 UN 09.07.1949> 1601 >
Schlick 1897 BKVT 203 1502 UN 09.07.1949> 1602 >
Schlick 1897 BKVT 204 1503 UN 09.07.1949> 1603 >
Schlick 1897 BKVT 205 1504 UB 42> 1521 II >
Schlick 1897 BKVT 206 1505 UN 09.07.1949> 1605 >
Schlick 1897 BKVT 207 1506 UB 42> 1520 II >
Schlick 1897 BKVT 208 1507 UN 09.07.1949> 1607 >
Schlick 1897 BKVT 209 1508 UN 09.07.1949> 1608 >
Schlick 1897 BKVT 210 1509 UN 09.07.1949> 1609 >
Schlick 1897 BKVT 211 1510 UN 09.07.1949> 1610 >
Schlick 1897 BKVT 212 1511 UN 09.07.1949> 1611 >
Schlick 1897 BKVT 213 1512 UN 09.07.1949> 1612 >
Schlick 1897 BKVT 214 1513 UN 09.07.1949> 1613 >
Schlick 1897 BKVT 215 1514 UN 09.07.1949> 1614 >
Schlick 1897 BKVT 216 1515 UN 09.07.1949> 1615 >
Schlick 1897 BKVT 217 1516 UB 42> 1522 II >
Schlick 1897 BKVT 218 1517 UN 09.07.1949> 1604 >
Schlick 1897 BKVT 219 1518 UN 09.07.1949> 1606 >
Schlick 1897 BKVT 220 1519 UN 09.07.1949> 1616 >
Schlick 1897 BKVT 221 1520 42> BHV M 2241 >
Schlick 1897 BKVT 222 1521 42> BHV M 2242 >
Schlick 1897 BKVT 223 1522 42> BHV M 2243 >
Schlick 1897 BKVT 224 1523 42> BHV M 2244 >
Schlick 1897 BKVT 225 1524 42> BHV M 2245 >
Schlick 1897 BKVT 226 1525 42> BHV M 2246 >
Schlick 1897 BKVT 227 1526 42> BHV M 2247 >
Schlick 1897 BKVT 228 1527 42> BHV M 2248 >
Schlick 1897 BKVT 229 1528 42> BHV M 2249 >
Schlick 1897 BKVT 230 1529 42> BHV M 2250 >

Baudaten

Herkunft; Inbetriebnahme

Nummer Verbleib
 
 
> 50 ex 1556 1500 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1557 1501 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1558 1502 II   a 31.12.1982
> 50 ex 1559 1503 II   a 15.05.1982
> 50 ex 1560 1504 II   a 11.07.1983
> 50 ex 1561 1505 II   a 31.12.1983
> 50 ex 1562 1506 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1563 1507 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1564 1508 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1565 1509 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1566 1510 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1567 1511 II   a 31.12.1983
> 50 ex 1568 1512 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1569 1513 II   a 31.12.1983
> 50 ex 1570 1514 II   a 31.12.1982
> 50 ex 1571 1515 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1572 1516 II   a 31.12.1983
> 50 ex 1573 1517 II   a 31.12.1983
> 50 ex 1574 1518 II   a 01.03.1984
> 50 ex 1575 1519 II   a 01.03.1984
> 42 ex 1506 1520 II a 01.03.1984, > Szeged 5  
> 42 ex 1504 1521 II   a 01.03.1984
> 42 ex 1516 1522 II > Museumswagen  
> 43 ex 1546 1523 II   a 28.04.1981
> 43 ex 1547 1524 II   a 01.03.1984
HW Miskolci ut 13.08.1942 1525 II   a 01.03.1984
HW Miskolci ut 12.09.1942 1526 II   a 01.03.1984
HW Miskolci ut 14.10.1942 1527 II   a 01.03.1984
HW Miskolci ut 04.12.1942 1528 II   a 28.04.1981
HW Miskolci ut 21.12.1942 1529 II   a 28.04.1981
HW Buda 27.01.1941 1530   a 01.03.1984
HW Buda 04.02.1941 1531 a 01.03.1984, > Szeged 6  
HW Buda 01.03.1941 1532   a 01.03.1984
HW Buda 01.04.1941 1533   a 01.03.1984
HW Buda 03.05.1941 1534   a 01.03.1984
HW Buda 07.06.1941 1535   a 01.03.1984
HW Buda 02.07.1941 1536   a 01.03.1984
HW Buda 01.10.1941 1537   a 28.04.1981
HW Buda 05.12.1941 1538   a 01.03.1984
HW Buda 18.01.1942 1539   a 31.12.1983
HW Buda 07.02.1942 1540   a 28.04.1981
HW Miskolci ut 10.04.1942 1541   a 31.12.1983
HW Buda 10.04.1942 1542   a 31.12.1983
HW Buda 13.05.1942 1543   a 28.04.1981
HW Miskolci ut 13.05.1942 1544   a 31.12.1983
HW Buda 17.07.1942 1545   a 31.12.1983
HW Miskolci ut 09.06.1942 1546 UN43> 1523 II >
HW Miskolci ut 08.07.1942 1547 UN43> 1524 II >
HW Miskolci ut 20.04.1943 1546 II   a 31.12.1983
HW Miskolci ut 20.04.1943 1547 II   a 31.12.1983
HW Miskolci ut 04.02.1943 1548   a 01.03.1984
HW Miskolci ut 22.05.1943 1549   a 31.12.1983
MWG Gyr 05.10.1943 1550   a 01.03.1984
MWG Gyr 07.10.1943 1551   a 01.03.1984
MWG Gyr 03.10.1943 1552   a 01.03.1984
MWG Gyr 10.10.1943 1553   a 15.05.1982
MWG Gyr 11.10.1943 1554   a 01.03.1984
MWG Gyr 13.10.1943 1555   a 01.03.1984
MWG Gyr 15.10.1943 1556 UN50> 1500 II >
MWG Gyr 18.10.1943 1557 UN50> 1501 II >
MWG Gyr 15.10.1943 1558 UN50> 1502 II >
MWG Gyr 18.10.1943 1559 UN50> 1503 II >
MWG Gyr 16.11.1943 1560 UN50> 1504 II >
MWG Gyr 16.11.1943 1561 UN50> 1505 II >
MWG Gyr 22.11.1943 1562 UN50> 1506 II >
MWG Gyr 18.11.1943 1563 UN50> 1507 II >
MWG Gyr 22.11.1943 1564 UN50> 1508 II >
HW Miskolci ut 18.11.1943 1565 UN50> 1509 II >
HW Miskolci ut 23.12.1943 1566 UN50> 1510 II >
HW Miskolci ut 23.12.1943 1567 UN50> 1511 II >
HW Miskolci ut 16.02.1944 1568 UN50> 1512 II >
HW Miskolci ut 02.03.1944 1569 UN50> 1513 II >
HW Miskolci ut 01.04.1944 1570 UN50> 1514 II >
HW Miskolci ut 28.04.1944 1571 UN50> 1515 II >
HW Miskolci ut 17.05.1944 1572 UN50> 1516 II >
HW Miskolci ut 07.06.1944 1573 UN50> 1517 II >
HW Miskolci ut 22.07.1944 1574 UN50> 1518 II >
HW Miskolci ut 26.08.1944 1575 UN50> 1519 II >
BSZKRT = Budapest Szkesfvrosi Kzlekedsi Rt.
FVV  = Fvrosi Villamos Vasutak
99524 P200602